ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು

Image Source-iStock

ಟ್ಯಾಲಿನ್, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ

Image Source-iStock

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೃಕ್ಷವನ್ನು 1441 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು! ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

White Scribbled Underline

ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ

Image Source-iStock

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

White Scribbled Underline

ಲಂಡನ್, ಯುಕೆ

Image Source-iStock

ಲಂಡನ್‌ನ ಸುಂದರ ನಗರವು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.

White Scribbled Underline

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ

Image Source-iStock

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

White Scribbled Underline

ಪೆರುಗ್ವೆ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್

Image Source-iStock

ಪೆರುಗ್ವೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

White Scribbled Underline

ಸ್ಟಟ್‌ಗಾರ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ

Image Source-iStock

ಇಲ್ಲಿನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಗಮಗಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ.

White Scribbled Underline